dron, BSP, UAS, UAV, EU, UE, opinion, 01/2018, zmiany, rozporządzenie, drony, regulacje, operator, open, specific, kategorie, licencja, UAVO

W tekście ‘Unia Europejska przejmuje kontrolę legislacyjną nad BSP’ przełożyliśmy z języka angielskiego część szkicu regulacji Komisji Europejskiej, dotyczący kategorii ‘OPEN’ lotów BSP.  Dzisiaj koncentrujemy się na kategorii ‘SPECIFIC’.

 

OPERACJE BSP W KATEGORII „SPECIFIC”

Operacje UAS.SPEC.010 UAS w kategorii „specific”

Każda operacja, która nie spełnia wymagań operacyjnych kategorii „OPEN”, podlegać będzie ocenie ryzyka operacyjnego oraz wprowadzeniem związanych z tym środków ograniczających ryzyko misji.

UAS.SPEC.020 Ocena ryzyka operacyjnego

1. Jeżeli zamierzona operacja BSP nie jest w pełni opisana w standardowym scenariuszu wydanym przez EASA, lub

jeżeli EASA nie wydała standardowego scenariusza dla tej operacji, operator BSP jest zobowiązany:

a) dostarczyć właściwemu organowi ocenę ryzyka operacyjnego dla zamierzonej misji, z wyjątkiem sytuacji, gdy operator jest w posiadaniu certyfikatu operatora LUC z odpowiednimi przywilejami; i

b) określić środki ograniczające ryzyko, które należy wprowadzić, aby zmniejszyć ryzyko zamierzonej operacji.

2. Przeprowadzając ocenę ryzyka operacyjnego, operator BSP powinien wziąć pod uwagę następujące elementy:

a) charakterystykę obszaru i warunki, na jakich operacja będzie przeprowadzona;

b) klasę przestrzeni powietrznej i wpływ na inny ruch lotniczy oraz ATM we współpracy z odpowiednim dostawcą usług żeglugi powietrznej (ANSP);

c) cechy konstrukcyjne i działanie BSP;

d) rodzaj operacji;

e) poziom kompetencji operatora BSP;

f) czynniki organizacyjne;

g) zagrożenia bezpieczeństwa;

h) ryzyko związane z prywatnością;

i) wpływ na środowisko.

3. Operator BSP musi regularnie oceniać adekwatność podjętych środków ograniczających ryzyko i aktualizować je w razie potrzeby.

4. Jeżeli operacja lotnicza prowadzona jest częściowo lub całkowicie w przestrzeni powietrznej innego państwa członkowskiego niż państwo, w którym operator BSP jest zarejestrowany, operator BSP zobowiązany jest:

a) spełnić lokalne warunki ustanowione przez państwo członkowskie, w którym działa

b) przedstawić lokalne warunki oraz dodatkowe środki ograniczające ryzyko misji właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym zarejestrowany jest operator, jeśli jest to wymagane przez państwo członkowskie, w którym wykonywana jest operacja.

 

UAS.SPEC.025 Scenariusze standardowe

1. EASA będzie wydawać scenariusze standardowe i związane z nimi warunki oraz środki ograniczające ryzyko dla różnych rodzajów operacji.

2. Każdy scenariusz standardowy:

a) określa, czy operator BSP zobowiązany jest złożyć deklarację operacyjną lub ubiegać się o autoryzację operacyjną przed przeprowadzeniem odpowiedniej misji;

b) zawiera warunki, w których operacja może być przeprowadzona

 

Deklaracja operacyjna UAS.SPEC.030

1. Operator BSP (z wyjątkiem operatorów posiadających certyfikat LUC z odpowiednimi przywilejami), jeśli wymaga tego odpowiedni scenariusz standardowy, zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi deklarację operacyjną w sposób i format ustanowiony przez EASA.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia właściwy organ jest zobowiązany:

a) zapewnić operatorowi BSP potwierdzenie odbioru bez zbędnej zwłoki; i

b) sprawdzić, czy deklaracja zawiera wszystkie wymagane informacje.

3. Jeżeli operacja jest przeprowadzana w przestrzeni powietrznej państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym operator BSP jest zarejestrowany, operator BSP musi złożyć również zgłoszenie operacyjne do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym operacja jest wykonywana, w języku akceptowanym przez to państwo członkowskie.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru deklaracji operacyjnej przez właściwy organ, operator BSP jest uprawniony do rozpoczęcia operacji, jeśli spełnione są wszystkie warunki określone w odpowiednim scenariuszu standardowym oraz zaimplementowane są wymagane środki ograniczające ryzyko.

5. Operator BSP jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia właściwego organu o jakichkolwiek zmianach w oświadczeniu lub informacjach zawartych w złożonej deklaracji operacyjnej.

 

UAS.SPEC.035 Wniosek o zezwolenie operacyjne

Z wyjątkiem sytuacji, gdy operator BSP posiada LUC z odpowiednimi przywilejami, operator BSP jest zobowiązany:

1. złożyć wniosek o zezwolenie operacyjne do właściwego organu w sposób i format ustanowiony przez EASA, przed rozpoczęciem operacji, która:

a) odpowiada scenariuszowi standardowemu wymagającemu zezwolenia operacyjnego; lub

b) nie odpowiada żadnemu scenariuszowi standardowemu;

2. rozpocząć operację dopiero po otrzymaniu autoryzacji operacyjnej wydanej przez właściwy organ w sposób i w formacie ustalonym przez EASA;

3. złożyć wniosek o zaktualizowanie zezwolenia operacyjnego, jeśli nastąpią znaczące zmiany w operacji lub środkach ograniczających ryzyko operacji wymienionych w zezwoleniu operacyjnym.

 

UAS.SPEC.040 Wydawanie autoryzacji operacyjnej

1. Po otrzymaniu wniosku od operatora BSP o wydanie autoryzacji operacyjnej, właściwy organ sprawdza, czy wniosek zawiera wszystkie dane, informacje oraz dokumentacje wymienione w ust. 2 lit. (a) i (b).

2. Właściwy organ jest zobowiązany wydać bez zbędnej zwłoki zezwolenie dla operatora BSP, w celu przeprowadzenia operacji w kategorii „specific”, gdy stwierdzone zostanie że operacja:

a) odpowiada scenariuszowi standardowemu wydanemu przez EASA, który wymaga zezwolenia, oraz że spełnione są następujące warunki:

(i) wprowadzono środki ograniczające ryzyko operacji wymagane w scenariuszu standardowym;

(ii) opracowano instrukcję operacyjną, jeśli wymaga tego scenariusz standardowy; i

(iii) istnieje procedura koordynacji z odpowiednią jednostką ATC, jeżeli cała operacja lub jej część ma być prowadzona w kontrolowanej przestrzeni powietrznej; lub

(b) nie odpowiada scenariuszowi standardowemu, a spełnione są następujące warunki:

(i) właściwy organ jest zadowolony z oceny ryzyka operacyjnego dostarczonego przez operatora BSP zgodnie z UAS.SPEC.020;

(ii) środki ograniczające ryzyko ustanowione przez operatora BSP ograniczają ryzyko działania do akceptowalnego poziomu;

(iii) opracowano instrukcję operacyjną; i

(iv) istnieje procedura koordynacji z odpowiednią jednostką ATC, jeżeli cała operacja lub jej część ma być przeprowadzana w kontrolowanej przestrzeni powietrznej.

3. Właściwy organ określa w zezwoleniu warunki, na jakich operator BSP upoważniony jest do przeprowadzenia zamierzonej operacji.

4 Jeżeli operacja ma zostać przeprowadzona częściowo lub całkowicie w przestrzeni powietrznej państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym operator BSP jest zarejestrowany, właściwy organ państwa członkowskiego w którym wykonywana jest operacja powinien ocenić:

a) wpływ lokalnych warunków na operację; i

b) skuteczność dodatkowych środków ograniczających ryzyko operacji, które mogą być wymagane aby spełnić lokalne warunki.

5. Zezwolenie wydaje się w sposób i w formacie ustalonym przez EASA

 

Powyższy tekst jest jedynie przekładem części oryginalnego zarysu Regulacji Komisji Europejskiej dotyczącej lotów bezzałogowych na terenie UE. Powstrzymujemy się od jakiegokolwiek komentarza dotyczącego wprowadzanych zmian, gdyż na chwilę obecną nasza wiedza na ten temat opiera się tylko na tym co przetłumaczyliśmy.

 

W kolejnej części przedstawimy czym jest LUC (z j. ang. LIGHT UAS OPERATOR CERTIFICATE) - certyfikat operatora lekkiego BSP, jakie są przywileje i wymagania dotyczące jego posiadania.

 

Bezpiecznych lotów.