REGULAMIN


§1

Określenie Właściciela Platformy

1. Właścicielem platformy jest: Dronlink Marta Iber z siedzibą w 42-224 Częstochowa Pużaka 11/47 NIP 5732579864 REGON: 368797588 Tel. +48 602 497 888 E-mail: biuro@dronlink.com

§2

Postanowienia ogólne

1. Portal [dalej Portal] świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami usługi udostępnienia platformy ogłoszeniowej. Podmiot odpowiedzialny za Portal określony jest w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

2. Portal przeznaczony jest dla:

  -  pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej,

  -  pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą na terenie Unii Europejskiej,

  -  osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, które są uprawnione do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu reprezentowanego.

3. Klientem [dalej Klient] może być:

  -  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca świadectwo kwalifikacji operatora dronów (UAVO), z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

  -  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Unii Europejskiej, posiadająca świadectwo kwalifikacji operatora dronów (UAVO),

  -  pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, posiadająca świadectwo kwalifikacji operatora dronów (UAVO).

4. Portal służy do zamieszczania wizytówek firmowych na stronie internetowej dronlink.com

5. Na stronach internetowych Portalu podane są ceny netto (nie zawierają podatku VAT 23%) oraz ceny brutto (wraz z podatkiem VAT 23%). Każdy cennik jest szczegółowo opisany z zaznaczeniem jakie kwoty w nim widnieją.

6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§3

Warunki ogólne udostępnienia Portalu

1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej dronlink.com

2. Pełna treść ogłoszeń publikowanych przez Klienta jest dostępna nieodpłatnie dla każdego użytkownika Internetu.


§4

Obowiązki Klienta

1. Klient tworząc wizytówkę zobowiązany jest dostarczyć unikalny opis działalności (usługi) wraz z kompletnymi danymi kontaktowymi odpowiadającymi stanowi faktycznemu.

2. Klient umieszczając w ramach stron internetowych Portalu grafiki, filmy, opisy, nazwy handlowe oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz licencję niezbędne do dysponowania powyższymi.

3. Klient zobowiązany jest aktualizować informację zamieszczone w ramach stron internetowych Portalu niezwłocznie po zajściu zmian.


§5

Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Portalu Konto pozwalające na publikacje wizytówki firmy.

2. Portal nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Portalu.

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Portalu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

  *  po weryfikacji danych Portal przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

  *  wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

  *  kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Portal może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.


§6

Odpowiedzialność Portalu

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów w ramach stron internetowych Portalu, ani za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów (usług) oferowanych w ramach stron internetowych Portalu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów, zdolność Klientów do realizacji usług.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność prezentowanych przez Klientów opisów.

3. Portal nie weryfikuje autentyczności świadectw kwalifikacji operatora dronów (UAVO) bądź innych certyfikatów prezentowanych przez Klienta w ramach stron internetowych Portalu.


§7

Usługi odpłatne

1. Klient może skorzystać z dodatkowych usług płatnych w ramach stron internetowych portalu, m.in. z usług publikacji wizytówki na stronie dronlink.com

2. Warunkiem realizacji usług płatnych jest opłacenie zamówienia według aktualnego cennika Portalu. Klient może opłacić usługi za pośrednictwem operatora płatności tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A.). Brak opłaty za zamówione usługi skutkuje usunięciem wizytówki ze stron internetowych portalu (w tym z dronlink.com).

3. Wybór usług płatnych odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych umieszczonych na stronach internetowych Portalu.

4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem stron internetowych Portalu Klient otrzymuje automatyczną wiadomość z informacją o zawartej transakcji. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna sprzedaży treści cyfrowych.

5. Portal do każdej zawartej umowy wystawia Fakturę VAT i wysyła w formie elektronicznej na adres email Klienta. Portal udostępnia Fakturę VAT w formie papierowej na życzenie Klienta.

6. W przypadku usunięcia konta Klienta na prośbę Klienta w okresie publikacji wizytówki na stronie dronlink.com Portal nie zwraca naliczonych opłat.


§8

Reklamacje

1. Klient może kontaktować się z Portalem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klient może się kontaktować w formie:

  *  pisemnej na adres podany w paragrafie 1,

  *  telefonicznej pod numerem telefonu podanym w paragrafie 1,

  *  emailowo pod adresem podanym w paragrafie 1.

3. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  *  dane kontaktowe,

  *  dane pozwalające na weryfikację Klienta na stronach Portalu,

  *  opis zastrzeżeń,

  *  opis żądań w stosunku do Portalu.

5. Jeżeli dane przedstawione podczas składania reklamacji będą niekompletne, Portal skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia.

6. Portal ustosunkowuje się do reklamacji w terminie maksymalnie 14 dni od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

  *  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

  *  za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach, przy ul. Brata Alberta 4, 40-51 Katowice http://www.katowice.wiih.gov.pl/

  *  za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach delegatura w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa http://www.katowice.wiih.gov.pl/

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.9. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca to na podstawie art 558 §1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

9. Jeżeli Klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to na podstawie art 558 §1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


§9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

  *  oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu),

  *  drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

  *  listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

3. Portal zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

4. Portal zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

  -  o świadczeniu usług, jeżeli Portal wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Portal utraci prawo odstąpienia od umowy; (np. usługa publikacji wizytówki, usługa prowadzenia Konta Klienta)

  -  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Portal o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.


§10

Rozwiązanie Umowy

1. Świadczenie usług utrzymania konta Klienta ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt np.:

  *  listowny pod adresem podanym w paragrafie 1,

  *  emailowy pod adresem podanym w paragrafie 1.

2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Portal.

3. Wyjątkiem od pkt. 2 są przypadki:

  *  gdy Klient posiada nieuregulowane należności względem Portalu.

4. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Portal może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

5. Rozwiązanie przez Klienta umowy odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od ostatniej modyfikacji wizytówki Klienta.

6. Rozwiązanie umów świadczonych w ramach płatnych usług następuje w momencie zakończenia wykupionego okresu publikacji.


§11

Newsletter

1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością Portalu.

2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością Portalu.

3. Klient po podaniu adresu email otrzymuje wysłaną przez Portal wiadomość z indywidualnym linkiem potwierdzającym chęć zapisania się do newslettera. Po kliknięciu w link Portal wysyła potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.

5. Świadczenie usług jest bezpłatne.

6. Dostęp do usługi newsletter nie wymaga od Klienta podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.

7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

  *  wysyłanie wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

  *  kontakt listowny pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

  *  kliknięcie w indywidualny odnośnik znajdujący się w każdej wiadomości email wysyłanej w ramach usługi newsletter.

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Portal.


§12

Ochrona prywatności

1. Portal przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności (załącznik 2)

2. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych osobowych dotyczących innych Klientów.


§13

Środki techniczne

1. W celu korzystania z Portalu, w tym przeglądania ogłoszeń, dodawania ogłoszeń, składania zapytań niezbędne jest własne:

  *  urządzenie końcowe (np. komputer) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

  *  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

  *  włączona obsługa JavaScript;

  *  akceptacja wykorzystywania plików cookies.


§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych Portalu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt. 3.

6. Portal uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 5.


§15

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Portalem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Załącznik nr 1

FORMULARZ REKLAMACYJNY
Dronlink Marta Iber
Pużaka 11/47
42-224 Częstochowa
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:
1. _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klienta:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik 2
Polityka prywatności

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Portal, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Dronlink Marta Iber

z siedzibą w 42-224 Częstochowa Pużaka 11/47

NIP 5732579864

REGON: 368797588

Tel. +48.602 497 888

E-mail: biuro@dronlink.com - zwana dalej „Administratorem”

3. Dane osobowe w Portalu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie z Portalu, w tym dokonywanie rejestracji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:

  *  zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Portalu oraz w Regulaminie i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Portalu

  *  obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  -  przetwarzane zgodnie z prawem;

  -  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  -  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  -   przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

  -  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.§2PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  *  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  *  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  *  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  *  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów są wskazane poniżej§3CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w ramach stron internetowych Portalu. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie rejestracji, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta

Wysyłka wiadomości email w ramach usługi newsletter Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej, adres IP, ID

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).§4ODBIORCY DANYCH1. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  -  podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Portalu ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

  -  dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Portalu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  -  dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.§5PROFILOWANIE1. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w ramach stron internetowych Portalu. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Portalu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.

2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Portalu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych działań w Portalu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.§6PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafiei można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.§7COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Portalu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Portalu o w następujących celach:

  -  identyfikacji Klientów jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani;

  -  zapamiętywania ostatnich działań w ramach stron internetowych Portalu;

  -  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania;

  -  dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Portalu;

  -   prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Portalu;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Portalu.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Portal – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Portalu z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Portalu. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Portalu. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Portalu - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Załącznik nr 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dronlink Marta Iber

Pużaka 11/47

42-224 Częstochowa

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________