Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV) do nadzoru i inspekcji przemysłowych to tańsza, bezpieczniejsza i coraz częściej stosowana alternatywa w stosunku do tradycyjnych metod oceny ryzyka i niebezpieczeństw.
Inspekcje przemysłowe wiążą się z określonymi zagrożeniami, zarówno ze względu na potencjalnie niebezpieczny charakter inwentaryzowanego sprzętu, jego wielkowymiarowe gabaryty lub szkodliwe środowisko w jakim został zainstalowany.

Możliwość zebrania dokładnych danych bez konieczności narażania zdrowia lub życia personelu stanowi niezaprzeczalną korzyść płynącą z wykorzystania najnowszych technologii UAV do tego typu zadań. Możliwości technologiczne sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na użycie dronów do przeprowadzania bezpiecznych inspekcji wizualnych, termicznych i analiz chemicznych dla podstawowych branż infrastrukturalnych, w tym energetyki i mediów, telekomunikacji, rurociągów naftowych i gazowych a także specjalistycznych dziedzin związanych z wydobyciem, turbinami wiatrowymi oraz energią słoneczną.

Analizy i inspekcje UAV z użyciem najnowszych technologii obrazowania oferują wyraźną przewagę nad metodami stosowanymi tradycyjnie - umożliwiają wyeliminowanie lub ograniczenie ekspozycji personelu na warunki szkodliwe lub niebezpieczne i dostarczeniu wysokiej jakości materiałów źródłowych. Nigdy wcześniej analiza stanu stalowych konstrukcji wielkogabarytowych, prowadzona dotąd z wykorzystaniem platform lub metodą wspinaczki nie była prostsza i bezpieczniejsza. Szczegółowe określenie rozmiarów awarii, związanego z nią zagrożenia lub opracowania sposobu jej likwidacji w wielu przypadkach również nie wymaga już narażania życia lub choćby zdrowia osób zbierających dane na miejscu jej wystąpienia.

Inną zaletą wykorzystania dronów w nadzorze przemysłowym i inspekcjach to między innymi krótszy czas przestoju kontrolowanych urządzeń i związana z tym minimalizacja strat. W zależności od rodzaju zlecenia, kontrole przeprowadzane przez personel mogą wymagać okresowego unieruchomienia, a nawet czasowego wyłączenia z użytku monitorowanych obiektów lub ich części w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zaangażowanych osób. W przypadku użycia dronów czas przestoju konstrukcji ze względu na prowadzoną inspekcję zostaje znacznie zredukowany co ma wymiar ekonomiczny i wiąże się bezpośrednio z minimalizacją strat.

Niezależnie od rodzaju inspekcji, istnieją przepisy BHP, które należy spełnić zlecając pracownikowi osobiste sprawdzenie niebezpiecznego miejsca. W przypadku dronów, przepisy te są znacznie zredukowane. Ograniczenie ryzyka wypadków z udziałem ludzi ma jeszcze jeden aspekt ekonomiczny - wykorzystanie dronów do inspekcji zmniejsza ryzyko powstawania obrażeń u ludzi co z kolei wpływa na wysokość składek ubezpieczeniowych.

Drony umożliwiają również skuteczny sposób dostarczania foto lub videodokumentacji przed i po wykonaniu określonego etapu przedsięwzięcia. System GPS pozwala na precyzyjne zaprogramowanie trajektorii przelotu i wykonanie powtarzalnych ujęć, z dokładnie określonych pozycji podczas każdej wizyty. Kamery umieszczone na dronach są w stanie dostarczyć materiały zarejestrowane w sposób niemożliwy do uzyskania podczas kontroli tradycyjnej.

Poza aspektami bezpieczeństwa inspekcje prowadzone z wykorzystaniem personelu w kilku lokalizacjach jednocześnie angażują wiele osób co z kolei przekłada się na związane z tym koszty. Użycie dronów umozliwia efektywną pracę w kilku miejscach nawet podczas jednego przelotu. Dotychczas do wykonania inspekcji wysokościowych potrzebne było wykorzystanie podnośników lub rusztowań. Używanie dronów znacznie zmniejsza koszty wynajmu sprzętu.

Wszystkie wymienione wyżej korzyści są widoczne na przykładzie umowy firmy Cyberhawk z Dubai Petroleum. Cyberhawk została wyznaczona do kontoli 350 systemów riser na 63 platformach morskich.
Cała inspekcja trwała tylko miesiąc, a na jej podstawie sporządzono ponad 90 szczegółowych raportów z kontroli inżynieryjnych. Główym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem dronów przez Dubai Petroleum do tych celów był czas w jakim firma Cyberhawk zobowiązała się dostarczyć szczegółową analizę wszystkich elementów systemu Riser. Systemy te są tradycyjnie trudnodostępnymi obszarami platformy morskiej, których inspekcja w strefie pod pokładem i w strefie rozpryskowej jest niezwykle czasochłonna i bardzo kosztowna.
Wykorzystując UAV jako narzędzie do skanowania, zespół Cyberhawk opracował wysokiej jakości raporty, które pozwoliły klientowi zaplanować wymagane naprawy. Dodatkowo, po przeprowadzeniu pełnej kontroli i sporządzeniu dokumentacji wszystkich systemów Riser, możliwe będzie monitorowanie zlokalizowanych defektów w celu zrozumienia długoterminowej dynamiki degradacji poszczególnych elementów.

Wykorzystanie technologii UAV przy nadzorze i inspekcjach to redukcja kosztów i bezpieczeństwo personelu, zaś Dronlink to najbezpieczniejsze miejsce na znalezienie firmy, która wykona nawet najbardziej skomplikowane zlecenie.

Wszystkie firmy świadczące tego typu usługi znajdziesz w naszej bazie, w kategorii "INSPEKCJE"

Zachęcamy do dyskusji na ten temat.